Obchodní podmínky

1.    ÚVOD

 

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Bc. Oto Premus – LA GABRIELLA, se sídlem Dandova 13, 193 00 Praha 9, IČ 04176499 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „e-shop“), který se nachází na adrese http://www.lagabriella.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Vystavení zboží na webové stránce není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti - na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.4. Zboží prodáváme výhradně koncovým zákazníkům v režimu maloobchodu s příslušnou sazbou daně z přidané hodnoty.

 

2.    REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce (dále jen „registrace“) může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet").

2.2. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace - přímo na webové stránce obchodu. V takovém případě mu bude prodávající vygenerováno heslo, které mu bude zasláno na e-mailovou adresu sdělenou v rámci objednávky zboží.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a obezřetnost ohledně uchovávání těchto informací. Kupující je povinen užívat uživatelský účet osobně a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

 

3.    OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. E-shop obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webové stránce e-shopu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webové stránce e-shopu platí zvlášť pro Českou a Slovenskou republiku.

3.3. Pro objednání zboží vloží kupující vybrané zboží do nákupního košíku a dále se řídí pokyny sdělenými v rámci nákupního procesu. Kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o možnosti přihlášení stávajícího zákazníka a o dodacích údajích kupujícího.

3.4. Po potvrzení údajů v objednávkovém formuláři bude kupující vyzván k zadání způsobu úhrady kupní ceny zboží.

3.5. Po potvrzení způsoby úhrady kupní ceny zboží a před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. V období slev, vánoční kampaně a/nebo speciálních akcí, se mohou dodávky zpozdit až o 15 pracovních dnů. 

 

4.    CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ A DORUČOVACÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží uhradí kupující prodávajícímu dle volby způsobu platby, které prodávající na webové stránce uvedl. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. 

4.2. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné celkové částky na účet prodávajícího. Nedojde-li k připsání částky za kupní cenu na účet prodávajícího ve stanovené lhůtě v případě bezhotovostní platby, je objednávka kupujícího a tím dílčí kupní smlouva, od počátku automaticky stornována.

4.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.

4.4. Zboží je doručováno přepravní balíkovou službou. Cena poštovného a balného je určena podle zvoleného způsobu dopravy.

4.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, doporučujeme provést záznam např. fotografii mobilním telefonem místa poškození obalu(ů). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít (doporučujeme nepřevzít!).

Podpisem dodacího listu a/nebo potvrzením převzetí zásilky kupujícího dopravci tak kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.6. Ve smyslu kapitol 3. a 4. těchto obchodních podmínek, je kupující povinen prodávajícím akceptovanou objednávku uhradit a převzít. To se týká zejména doručení objednávky na dobírku, kdy případné odmítnutí převzetí zásilky kupujícím a tím vzniklá škoda prodávajícímu (náklady spojené s přípravou a odesláním a vrácením zboží / zásilky), bude u kupujícího uplatněna s náhradou škody vzniklé prodávajícímu.

 

5.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení e-mailem na adresu eshop@lagabriella.cz, že od smlouvy odstupuje. Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupujícímu doporučeno využít ON-LINE FORMULÁŘ nebo jeho tištěnou verzi poskytovanou prodávajícím ZDE. Oba "formuláře" mají stejnou váhu. Vrácené zboží zašle na své náklady kupující prodávajícímu na adresu LA GABRIELLA, Ostrožná 232/38, 746 01 Opava, Česká republika.

Oznámení od odstoupení od kupní smlouvy může kupující ve shora uvedené lhůtě učinit také na prodejně prodávajícího, kde může rovněž zakoupené zboží vrátit a formulář o vrácení zboží vyplnit na místě.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, nezašpiněné, nenošené a neopotřebené. Je-li to možné, v původním obalu a s původním označením (obecně známé jako „visačky, štítky, apod.“).

5.4. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

5.5. Náklady spojené s vrácením zboží nese v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek kupující. Upozorňujeme, že náklady spojené s úhradou, balením a přepravou objednávky (např. dobírka aj.), nejsou součástí kupní ceny zboží.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu s přihlédnutím k čl. 5.7 a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu předal.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a to až do výše 100% kupní ceny.

5.8. Nárok na slevu vzniká, pokud objednávka splňuje všechna pravidla aktuálně vyhlášené akce. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, tento nárok zaniká. Nárok na slevu zaniká i tehdy, pokud kupující vrátí pouze část zboží. V případě jakéhokoliv porušení pravidel marketingové akce, podvodného získání slevy, porušování pravidel sociální sítě Facebook a jiných nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si prodávající vyhrazuje právo kdykoliv akci ukončit, pozměnit tyto podmínky nebo odepřít nárok na uplatnění slevy.

5.9. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez předchozího upozornění. V případech, kdy již byla kupujícím uhrazena kupní cena, vrátí prodávající celou kupní cenu zpět kupujícímu na jeho bankovní účet nebo platební kartu (uskutečněná platba kartou on-line, uskutečněná platba bankovním převodem). Toto právo uplatňuje prodávající obvykle v případech, kdy dojde ke zjištění skladového rozdílu, na objednaném zboží je před expedicí zjištěna vada a v podobných případech, které mohou nastat a nelze je předvídat. Kupující je o odstoupení od kupní smlouvy informován prostřednictvím elektronické komunikace, e-mailu zaslaného ze systému e-shopu.

 

6.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMACE

 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je prosta vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od předání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno expresní balíkovou službou, běží od doručení místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást zboží.

6.4. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada projevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

6.5. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující převzetí zboží (daňový doklad), samotné zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a označit reklamovanou vadu zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.

6.6. Kupující uplatní reklamaci zasláním zboží na adresu LA GABRIELLA, Ostrožná 232/38, 746 01 Opava, Česká republika, s označením zásilky „REKLAMACE“. Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje.

6.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
        a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,
        b) na odstranění vady opravou zboží,
        c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
        d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy v souladu s ustanovením § 2107 občanského zákoníku.

6.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.9. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku.

6.10. Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu kupujícího či třetí osoby.

 

7.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny za objednávku.

7.2. Kupující je povinen vybírat zboží tak, aby zvolený druh a velikost zboží odpovídaly potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.

7.3. V případě, že je způsob užívání zboží stanoven v návodu na užívání, je kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání zboží seznámit a tímto se řídit.

7.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.

7.5. Kupující není oprávněn při využívání webové stránky e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky e-shopu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

8.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo osobně. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

8.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění obchodních podmínek je vždy umístěno na webových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění informuje, že Česká obchodní inspekce je subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím, jakožto spotřebitelem. Kupující nalezne bližší informace na webových stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz/

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 21.03.2024.

Spinner
Cookies Cookies

Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.